POLITIKA KVALITY, BEZPEČNOSTI POTRAVIN A TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

« Náš trvalý cíl: Nabízet našim zákazníků a všem spotřebitelům, mezi které patříme my všichni, maximální záruku kvality, udržitelnosti a zdravotní nezávadnost našeho zboží. »
 

Prvořadým posláním společnosti SOUFFLET AGRO a. s. je uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků a být pro zákazníky spolehlivým partnerem, schopným nabídnout dlouhodobé obchodní vztahy na bázi vzájemného partnerství a prostřednictvím komplexního servisu za optimálních tržních podmínek.
Vedení společnosti bude trvale zvyšovat efektivnost systému managementu kvality, environmentální a potravinové bezpečnosti a zavazuje se dodržovat požadavky zákazníků a legislativy ČR a EU. Při všech aktivitách bude trvale posilovat všechny činnosti řešící rizika poškození, kontaminace a znehodnocení obchodovaných produktů.

K dosažení tohoto záměru vedení společnosti vyhlašuje a zavazuje se plnit tyto zásady politiky kvality, environmentální a potravinové bezpečnosti:

 1. Upevňovat a dále rozvíjet pozici na trhu a optimalizovat obchodní vztahy u všech zainteresovaných stran v celém výrobním řetězci.
 2. Zajišťovat pro zákazníky kvalitní servis nezbytný k produkci rostlinných komodit a kvalitní rostlinné komodity vyhovující dalšímu zpracování v průmyslu:
  • nabízet zákazníkům osivo odrůd a chemické přípravky, které jsou registrovány dle platných předpisů a osvědčily se na našich zkušebních parcelách a v zemědělské praxi,
  • vyrábět a dodávat osiva tak, aby byla zajištěna kvalita odpovídající normám ÚKZUZ a požadavkům zákazníků,
  • zabezpečovat u obchodovaných rostlinných komodit kvalitu, udržitelnost jejich produkce, zdravotní nezávadnost a systém sledovatelnosti (traceability).
 3. Zajišťovat trvalou modernizaci provozoven, technologií a měřícího zařízení s cílem vyrábět efektivně, kvalitně a bez ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti produktů.
 4. Dodržovat pravidla ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci:
  • snižovat a eliminovat dopady na životní prostředí způsobené činností provozů,
  • zajistit udržitelnou, ekologicky a sociálně důvěryhodnou výrobu biomasy,
  • zvyšovat úroveň pracovního prostředí a zavádět opatření vedoucí k eliminaci, resp. snížení rizika vzniku úrazu a škody.

Politika bezpečnosti potravin a trvalé udržitelnosti je závazná pro všechny pracovníky a je projednána v celé společnosti.     

 

CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY

Certifikaci a kontrolní audity provádí nezávislý certifikační orgán Bureau Veritas Czech Republic, spol. s. r. o., renomovaný světový lídr certifikačních služeb a dále společnost Intertek. Certifikace slouží jako objektivní důkaz našeho závazku ke kvalitě a jejím cílem je zvýšit konkurenceschopnost a stabilitu naší společnosti.

                  

veritas2015.png
Logo_Intertek_01.svg (1).png
c2.png

Systém managementu
kvality

ISO 9001:2015

Naše společnost si uvědomuje, že v mezinárodním obchodě se zbožím se čím dál více dostává do popředí požadavek záruky na produkt, který splňuje podmínky stanovené závaznými předpisy a vyhovuje požadavkům zákazníka. Záruky musí být takové, aby se odběratel zboží nebyl nucen opakovaně o těchto vlastnostech přesvědčovat. Rostoucí tlak zákazníků nás tedy vede k požadavku neustálého zlepšování našich služeb a výrobků. Jedním z nástrojů k jejich naplnění je certifikace systému řízení jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2015. Obecně se dá říci, že všechny certifikační systémy jakosti u organizací se zakládají u produktu uváděného na trh na předpokladu, že zákazník dostane to, co požaduje a za co platí.

NÁKUP A PRODEJ KOMODIT

Oblast certifikace se vztahuje na tyto pobočky společnosti:

Vedení Prostějov

Odkaz ke stažení certifikátu ZDE
 

GMP+ B3

Pro upevnění a zvýšení důvěry našich zákazníků a s cílem zaručit, že obchodování s rostlinnými komoditami pro potravinářské a krmné účely je v souladu s těmi nejlepšími bezpečnostními standardy a evropskou legislativou, se společnost rozhodla pro plnění požadavků evropského kodexu Správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice – GMP). Tento standard je založen na hygienických principech a na HACCP jako účinném nástroji pro zajištění zdravotní nezávadnosti při činnostech prováděných při obchodování s rostlinnými komoditami.

Oblast certifikace:

NÁKUP, SKLADOVÁNÍ A OBCHOD SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI

Tato oblast certifikace se vztahuje na tyto pobočky společnosti:

Vedení Prostějov (GMP001986)
Silo Kojetín (GMP001989)
Silo Řeporyje (GMP001987)
Silo Skalice nad Svitavou (
GMP001988)

Odkaz ke stažení certifikátu ZDE.

Odkaz ke stažení přílohy k certifikátu ZDE.

 

ISCC

Naše společnost je ve výrobním řetězci produkce komodit (řepka, pšenice, kukuřice) označována jako první sběrné místo a skladovatel. Je naší snahou a povinností přijímat nová opatření, která stanovuje evropská legislativa. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů se ve své podstatě dotýká problematiky pěstování udržitelných komodit, které mohou být následně použity k výrobě biopaliv. Požadavky této směrnice jsou v souladu s certifikačním schématem ISCC.

Odkaz ke stažení certifikátu ZDE

 

BIO CERTIFIKACE

Společnost SOUFFLET AGRO a.s. je od března 2018 uvedena v registru ekologických subjektů jako obchodník s ekologickým rozmnožovacím materiálem - bio osivy.

Oblast certifikace:

PŘÍPRAVA A DISTRIBUCE/UVÁDĚNÍ NA TRH

Oblast certifikace se vztahuje na tyto pobočky společnosti:

Prostějov – centrála společnosti
ČSO Litovice – místo skladování bio osiva

Odkaz ke stažení certifikátu ZDE.