POLITIKA KVALITY, BEZPEČNOSTI POTRAVIN A TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

Náš trvalý cíl: Nabízet našim zákazníkům a všem spotřebitelům, mezi které patříme i my všichni, maximální záruku kvality, udržitelnosti a zdravotní nezávadnosti našeho zboží.

Prvořadým posláním společnosti SOUFFLET AGRO a. s. je uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků a být pro zákazníky spolehlivým partnerem, schopným nabídnout dlouhodobé obchodní vztahy na bázi vzájemného partnerství a prostřednictvím komplexního servisu za optimálních tržních podmínek.

Vedení společnosti bude trvale zvyšovat efektivnost systému managmentu kvality a při plnění požadavků zákazníka dodržovat legislativní požadavky ČR a EU, popřípadě zemí vývozu, které se vztahují na naši podnikatelskou činnost.

Zákazníkům garantujeme kvalitní, bezpečné produkty, proto klademe důraz na výběr dodavatelů, kteří zajišťují vstupní suroviny a obaly pro naši výrobu.

 

K dosažení tohoto záměru se vedení společnosti zavazuje plnit tyto zásady politiky kvality, environmentální a potravinové bezpečnosti:

1. Upevňovat a dále rozvíjet pozici na trhu a optimalizovat obchodní vztahy u všech zainteresovaných stran v celém výrobním řetězci.

2. Zajišťováním kvalitní, bezpečné výroby a prodeje chceme vytvářet dobré jméno společnosti a tím rozšířit své postavení na domácím trhu.

  • Nabízet zákazníkům osiva odrůd a chemické přípravky, které jsou registrovány dle platných předpisů a osvědčily se na našich zkušebních parcelách a v zemědělské praxi.
  • Vyrábět a dodávat osiva tak, aby byla zajištěna kvalita odpovídající normám ÚKZUZ a požadavkům zákazníků.
  • Zabezpečovat u obchodovaných rostlinných komodit kvalitu, udržitelnost jejich produkce, zdravotní nezávadnost a systém sledovatelnosti (traceability).

3. Zajišťovat trvalou modernizaci provozoven, technologií a měřícího zařízení s cílem vyrábět efektivně, kvalitně a bez ohrožení kvality a zdravotní nezávadnosti produktů.

4. V souvislosti s plněním požadavků zákazníka se zaměřujeme na environmentální dopady a tím na zlepšení životního prostředí a ochranu biodiversity. Průběžně a cílevědomě posilujeme environmentální povědomí zaměstnanců společnosti.

5. Zvyšovat úroveň pracovního prostředí a zavádět opatření vedoucí k eliminaci, respektive ke snížení rizika vzniku úrazu a škody.

6. Dbát na bezpečnost naší práce. Zaměstnance seznamujeme s riziky na pracovištích a s požadavky na bezpečnost práce. Důsledně školíme v oblasti BOZP a PO.

 

Politika bezpečnosti potravin a trvalé udržitelnosti je závazná pro všechny pracovníky a je projednána v celé společnosti.

 

 

​Systém managementu kvality

 

 

GMP + B3

Pro upevnění a zvýšení důvěry našich zákazníků a s cílem zaručit, že obchodování s rostlinnými komoditami pro potravinářské a krmné účely je v souladu s těmi nejlepšími bezpečnostními standardy a evropskou legislativou, se společnost rozhodla pro plnění požadavků evropského kodexu Správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice – GMP). Tento standard je založen na hygienických principech a na HACCP jako účinném nástroji pro zajištění zdravotní nezávadnosti při činnostech prováděných při obchodování s rostlinnými komoditami.

Oblast certifikace:

NÁKUP, SKLADOVÁNÍ A OBCHOD SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI

Tato oblast certifikace se vztahuje na tyto pobočky společnosti:

Vedení Prostějov (GMP001986)
Silo Kojetín (GMP001989)
Silo Řeporyje (GMP001987)
Silo Skalice nad Svitavou (
GMP001988)

 

Odkaz ke stažení certifikátu a přílohy ZDE.

 

 

intertek.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCC

Naše společnost je ve výrobním řetězci produkce komodit (řepka, pšenice, kukuřice) označována jako první sběrné místo a skladovatel. Je naší snahou a povinností přijímat nová opatření, která stanovuje evropská legislativa. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů se ve své podstatě dotýká problematiky pěstování udržitelných komodit, které mohou být následně použity k výrobě biopaliv. Požadavky této směrnice jsou v souladu s certifikačním schématem ISCC.

 

Odkaz ke stažení certifikátu ZDE

 

 

ISCC.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO CERTIFIKACE

Společnost SOUFFLET AGRO a.s. je od března 2018 uvedena v registru ekologických subjektů jako obchodník s ekologickým rozmnožovacím materiálem - bio osivy.

Oblast certifikace:

PŘÍPRAVA A DISTRIBUCE/UVÁDĚNÍ NA TRH

Oblast certifikace se vztahuje na tyto pobočky společnosti:

Prostějov – centrála společnosti
ČSO Litovice – místo skladování bio osiva

 

Odkaz ke stažení certifikátu ZDE.